سود واقعی وام با سپرده گذاری
  مبلغ وام:  میلیون تومان
 سود سالانه وام:  درصد
 مدت بازپرداخت:  سال
  زمان سپرده گذاری جهت دریافت وام:  ماه
 مبلغ سپرده گذاری:  میلیون تومان

به مبلغ سپرده، سود تعلق می گیرد؟ بله خیر

 سود سالانه سپرده:  درصد

دریافت مبلغ سپرده: همزمان با دریافت وام پس از تسویه وام

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

یکی از روشهای دریافت وام ، سپرده کردن مبلغی برای مدت زمان مشخص است . سپس بانک به شما بر مبنای مبلغ سپرده وام می دهد . در عمده موارد به سپرده شما سودی تعلق نمیگیرد ، لیکن برخی بانکها به مبلغ سپرده شده ، سود محدودی نیز پرداخت می کنند . به وسیله این ابزار می توانید تفاوت سود واقعی و قراردادی وام را در حالت سپرده گذاری محاسبه کنید .

فرض کنید بانکی به شما وام 20% بازپرداخت 5 ساله میدهد . اگر مبلغ وام 100 میلیون تومان باشد ، از شما خواسته است مبلغ 50 میلیون تومان به مدت یکسال در بانک سپرده گذاری کنید و سپس وام را دریافت کنید . اگر اطلاعات فوق را در مقادیر ورودی وارد کنید ، خواهید دید که مقدار سود واقعی وام 29.1% است و رقمی بالا محسوب می شود . در این حالت تفاوت سود قراردادی و واقعی برابر9.1% است .

نحوه محاسبه سود واقعی وام با سپرده گذاری

سود واقعی وام حاصل سپرده گذاری

 

 

 

1-بخش ورود اطلاعات

می توانید مشخصات وام شامل مبلغ ، نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت را وارد کنید . مدت زمان سپرده گذاری جهت دریافت وام را برحسب ماه و مبلغ آن را وارد کنید . در بخش تنظیمات جانبی می توانید مشخص کنید به سپرده شما سود تعلق می گیرد یا خیر . از طرفی زمان برداشت مبلغ سپرده را نیز مشخص کنید

A- با افزایش سود قراردادی وام ، سود واقعی نیز افزایش می یابد .

B- با افزایش مدت زمان بازپرداخت ، سود واقعی وام کاهش می یابد .

C- با افزایش زمان سپرده گذاری ، سود واقعی وام افزایش می یابد .

D-با افزایش مبلغ سپرده گذاری ، سود واقعی وام افزایش می یابد .

 

2-جدول مقایسه سود واقعی و قراردادی وام :

این جدول تفاوت سود و اقعی و قراردادی را در حالت سپرده گذاری نشان می دهد . در حالت سود واقعی ، سپرده شما و مدت زمان آن در محاسبات اثر گذاشته و سود واقعی را افزایش می دهد .

3- نمودار میله ای تفاوت سود واقعی و قراردادی یا ظاهری وام :

این نمودار اطلاعات جدول فوق را به صورت میله های افقی نشان می دهد .

4- جدول جریان نقدی واقعی :

ملاک محاسبات داده های این جدول است . ستون جریان نقدی ، نشان دهنده جمع جبری پرداخت ها و دریافتها است . پرداختها منفی و دریافتها مثبت نمایش داده شده است . در صورتی محاسبات فوق صحیح است که جدول جریان نقدی توسط شما ، به صورت صحیح تنظیم شده باشد . مبلغ سپرده شما و مدت زمان سپرده گذاری در این جدول نمایش داده می شود .

نظر خود را درج کنید.