نمودار رابطه قیمت مسکن با دلار (ماهانه به روز می شود)
متوسط قیمت دلاری هر متر مربع مسکن تهران ماه ? برابر ? دلار
ارزش روز آپارتمان شما ? دلار
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران ماه ? برابر ? تومان
قیمت دلار آخرین روز کاری ماه ? برابر ? تومان
بازه ترسیم:
 سال
ترسیم نمودار همزمان:
قیمت هر متر مربع آپارتمان شما:
تومان
مساحت آپارتمان شما:
متر مربع

بر مبنای خط روند بلند مدت ، تفسیر نمودار به صورت جدول زیر است :
اطلاعات جدول زیر در بازه کوتاه مدت ، قابل استفاده نیست و منجر به نتایج دور از واقعیت می شود .

حالت دوران رونق مسکن دوران رکود مسکن
نمودار زیر خط روند قیمت کف است رشد دلار زیر سوال است ، قیمت آن بسیار بالا رفته و توان جهش آن مانند گذشته نیست . احتمالا در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت یا سرعت افزایش آن کاسته می شود . فروش دلار و خرید آپارتمان در اولویت است
نمودار بالای خط روند قیمت اوج است رشد مسکن زیر سوال است ، قیمت آن بسیار بالا رفته و توان جهش آن مانند گذشته نیست . احتمالا در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت یا سرعت افزایش آن کاسته می شود . خرید دلار و فروش آپارتمان در اولویت است
نمودار زیر خط روند میانگین و نزدیک خط روند قیمت کف است رشد قیمت مسکن نسبت به دلار بیشتر می شود کاهش قیمت مسکن از کاهش قیمت دلار کمتر می شود
نمودار بالای خط روند میانگین و نزدیک خط روند قیمت اوج است رشد قیمت مسکن نسبت به دلار کمتر می شود کاهش قیمت مسکن از کاهش قیمت دلار بیشتر می شود

متوسط تغییر قیمت سالانه در بازه انتخابی

دلار آزاد ?
مسکن ?
قیمت دلاری مسکن ?

محدوده قیمت دلاری مسکن در بازه انتخابی

حداقل قیمت ?
حداکثر قیمت ?
متوسط قیمت ?

جهت رسیدن به خط روند ، لازم است یکی از دو گزینه زیر اتفاق بیفتد

قیمت مسکن ?
قیمت دلار ?

تغییر قیمت دلاری مسکن - سالانه

بر اساس قیمتهای ابتدا و انتهای دوره ?
بر اساس خط روند قیمت میانگین ?

جهت بررسی رابطه بین قیمت مسکن و دلار ، لازم است نمودار آن را مطالعه کنیم . 

مشخصات نمودار قیمت و مولفه های آن : 

1- خط سبز رنگ : نشان دهنده قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بر حسب دلار است . متوسط قیمت شهر تهران از اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ می شود .

2- خط روند میانگین قیمت دلاری مسکن : خطی است که در بلند مدت قیمت به سمت آن میل می کند و رابطه مسکن و دلار بر اساس آن تنظیم میگردد .  

3- خط روند قیمت دلاری اوج مسکن :  خطی است که عبور از آن به ندرت اتفاق می افتد . در صورت عبور نشان دهنده این است که قیمت مسکن بیش از اندازه افزایش یافته و انتظار می رود در آینده شتاب رشد قیمت مسکن کاهش یابد و سپس معکوس شود .

4- خط روند قیمت دلاری کف مسکن :  خطی است که عبور از آن به ندرت اتفاق می افتد . در صورت عبور نشان دهنده این است که  قیمت دلار بیش از اندازه افزایش یافته و انتظار می رود در آینده شتاب رشد قیمت دلار کاهش یابد و سپس معکوس شود .

توجه :  از آنجاییکه دوره های رونق و رکود در شهر تهران بین 6 تا 7 سال است ، استفاده از بازه های زمانی کمتر از 7 سال نتایج نادرست به همراه خواهد داشت و نامعتبر است .

 

رابطه قیمت دلار و مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت ، تاثیر دلار بر مسکن :

در بازه بلند مدت ( 25 ساله ) :  در زمان نگارش این مقاله ، مهر ماه 1397 ، میزان رشد قیمت مسکن و دلار در 26 سال گذشته به ترتیب برابر 22% و 19% است . در نگاه اول چنین به نظر می رسد که رشد قیمت مسکن از دلار بیشتر است . اما نکته ای وجود دارد و آن اینکه ، در نمودار متوسط قیمت مسکن ، سن آپارتمان لحاظ نمی شود و اعداد آن نشان دهنده متوسط قیمت آپارتمان در هر سال صرفنظر از سن آن است ( میانگین عمر ساختمانها همواره ثابت و بین 11 تا 13 سال است )  . در صورتیکه استهلاک قیمت آپارتمان را سالانه برابر 1.5% اعمال کنیم ، مشاهده می شود نرخ رشد قیمت مسکن واقعی با در نظر گرفتن افت قیمت و نرخ رشد قیمت دلار یکسان است . یعنی دو بازار مسکن و دلار در بلند مدت دارای بازدهی یکسان بوده و رقیب محسوب نمی شوند ، هر چند در کوتاه مدت از یکدیگر سبقت بگیرند .

در کوتاه مدت ( 1 الی 2 سال ) : اگر رشد هیجانی دلار در بازار اتفاق بیفتد به ازا  هر 100% افزایش قیمت دلار ، افزایشی معادل 35% تا40% در متوسط قیمت مسکن در شهر تهران رخ می دهد . بر مبنای نتیجه فوق ، تاثیر گرانی دلار بر قیمت مسکن به صورت فرمول سرانگشتی به زیر است .

                   -اگر دلار 2 برابر شود ، 100% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 35%=35%*1  تا 40%=40%*1   گران خواهد شد .

                    -اگر دلار 3 برابر شود ، 200% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 70%=35%*2  تا  80%=40%*2   گران خواهد شد .

                    -اگر دلار 4 برابر شود ، 300% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 105%=35%*3  تا  120%=40%*3 گران خواهد شد . 

                    -در فرمول سرانگشتی کافی است محاسبه کنیم دلار چند برابر شده است ، از حاصل عدد یک را کم نموده و نتیجه را در 35% تا 40% ضرب کنیم . 

                    -بنابراین اگر دلار 1.6 برابر شود   ، ابتدا عدد یک را از آن کم می کنیم ، برابر 0.6 یا 60% خواهد شد و نتیجه را در 35% الی 40% ضرب می کنیم ، حاصل برابر 21%=35%*0.6 یا 24%=40%*0.6 می شود . یعنی در صورتی که قیمت دلار 1.6 برابر شود یا 60% افزایش قیمت یابد ، انتظار داریم متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 21% تا 24% اضافه شود .

                      فرمول فوق بر مبنای روند تغییرات قیمت مسکن پس از جهش دلار در سالهای 91 و 97 به دست آمده است .

 

نحوه استفاده از نمودار و تفسیر رابطه قیمت دلار و مسکن :

مواردی که در زیر پیشنهاد می شود ، بدون بررسی نمودارهای دیگر این سایت قابل استفاده نبوده و در این حالت تفاوت آن با واقعیت می تواند  معنی دار باشد . استفاده از موارد زیر برای بازه کوتاه مدت ، نادرست است .

1- زمان تبدیل مسکن  به دلار ( در صورتی که فقط دو انتخاب مسکن و دلار برای سرمایه گذاری دارید ) :

در صورتی که بر اساس بازه بلند مدت ، قیمت دلاری مسکن بالای خط روند قیمت اوج مسکن ، قرار گیرد  نشان دهنده این است که شتاب رشد مسکن در آینده کم خواهد شد و امکان معکوس شدن روند وجود دارد . بیشترین بازدهی از تبدیل مسکن به دلار در بلند مدت به دست می آید . تصور عموم بر این است که خرید مسکن ، همچنان دارای بازدهی بالا است .

2- زمان تبدیل دلار به مسکن ( در صورتی که فقط دو انتخاب مسکن و دلار برای سرمایه گذاری دارید ) :

در صورتی که بر اساس بازه بلند مدت ، قیمت دلاری مسکن زیر خط روند قیمت کف مسکن ، قرار گیرد  نشان دهنده این است که شتاب رشد دلار در آینده کم خواهد شد و امکان معکوس شدن روند وجود دارد . بیشترین بازدهی از تبدیل دلار به مسکن در بلند مدت به دست می آید . تصور عموم بر این است که خرید دلار ، همچنان دارای بازدهی بالا است .

 

جداول تغییر قیمت مسکن و دلار و رابطه بین آنها :

جهت سادگی استفاده از نمودار برخی محاسبات در قالب جدولهای زیر ترسیم شده است .

1- جدول متوسط تغییر قیمت سالانه دلار و مسکن بر حسب درصد 

در بازه انتخابی رشد قیمت مسکن ، دلار و قیمت دلاری مسکن را بر حسب درصد سالانه نشان می دهد .

2- جدول محدوده قیمت هر متر مربع مسکن بر حسب دلار 

در بازه انتخابی ، حداقل ، حداکثر و میانگین قیمت مسکن را بر حسب دلار در شهر تهران نشان می دهد .

3- جدول تغییرات لازم جهت قیمت مسکن و دلار ، به منظور رسیدن به خط روند 

با فرض اینکه یکی از قیمتها ( مسکن یا دلار ) ثابت باشد ، میزان تغییر بلند مدت متغییر بعدی را برای رسیدن به خط روند نشان میدهد . بدیهی است این میزان تغییر در بلند مدت مورد نظر است .

4- جدول متوسط تغییر قیمت سالانه دلاری مسکن

تغییر مبلغ دلاری مسکن را بر حسب خط روند و قیمتهای واقعی در بازه انتخاب شده نشان میدهد .

 

استفاده از نمودار جهت خرید و فروش آپارتمان شما :

اگر در تهران سکونت دارید ، متوسط قیمت مسکن دلاری می تواند به شما جهت خرید و فروش کمک کند . ابتدا قیمت روز آپارتمان و مساحت آن را بر حسب متر مربع در باکسهای مربوطه وارد کنید . می توانید قیمت های اوج و کف مسکن خود را در تاریخچه طولانی مدت ، بر حسب دلار ببینید . بدیهی است برای فروش آپارتمان و تبدیل آن به دلار زمانی باید اقدام کنید که به محدوده اوج قیمت دلاری رسیده باشید . در صورتیکه از نمودار هر منطقه ، جداگانه استفاده کنید نتایج بهتری به دست خواهید آورد . جهت تبدیل دلار به مسکن بر حسب مساحت دلخواه زمانی عمل کنید که از نظر تاریخچه قیمت ، مسکن دارای کمترین ارزش دلاری باشد . بسته به وضعیت ، مدت زمان انتظار می تواند از چند سال نیز بیشتر شود .

    قیمت دلاری مسکن ، تاثیرقیمت دلار بر گرانی مسکن ،  رابطه دلار و مسکن ،

نظر خود را درج کنید.گروه تحلیلی تجارت نیوز 1400-11-17 14:45:40 پاسخ

با سلام و وقت بخیر طبق تحلیل کارشناسان با توجه به رشد بالاتر از تورم و دلال گونه قیمت ها در حوزه مسکن خصوصا در تهران پیش بینی تیم اقتصادی بر این است مسکن دچار رکود 4 ساله و کاهش قیمت 15 درصدی خواهد شد

اکرم آریا 1400-09-21 00:46:32 پاسخ

سلام یه سوال فنی ..در تحلیل نمودار بالا قسمت مشخصات نمودار قیمت شماره چهار نوشتین نمودار بیاد زیر خط روند دلار جایگزین مسکن میشه و صرف با خرید مسکنه ...من رو چارت دلار نگاه کردم از همون تاریخ دلار یک روند رشد رو شروع کرده !!1...متوجه این تحلیل نشدم میشه کسی از دوستان توضیح بدن ...ممنونم

کوروش 1400-09-20 21:59:53 پاسخ

عالی

حمیدرضا اسداله بیگی 1400-09-18 11:05:40 پاسخ

ممنون از تحلیل شما، ولی نظر من این است که همیشه مسکن اولویت بر دلار و طلا و بورس و بیت کوین دارد، مسکن قابلیت استفاده برای سکونت، قابلیت اجاره و رهن، قابلیت دریافت وام، قابلیت اخذ ضمانت دارد. که دلار ندارد. البته ماشین جداست چون من علاقه زیادی به ماشین دارم! من سالها در زمینه تبدیل زمین های دارای مشکل به سند دار فعالیت کردم و سود خوبی داشتم وکلای خوبی هم دارم با من درصدی کار می کنند. مثلا اگر شما در منطقه اوشان فشم میگون سال 97 (که شما مبنای تحلیل این نمودار را قرار دادید) ملک می خریدید الان صدها برابر طلا و دلار سود کرده بودید. خود من از منطقه پیروزی تهران شروع کردم واین تجربه من با 41سال سن است. فقط باید دارای ارتباطات خوب در ادارات شهرسازی، ثبت و شهرداری و ... باشید. تشکر از سایت خوبتان حمیدرضا اسداله بیگی

عباس 1400-06-30 08:17:52 پاسخ

ضمن تشکر از کار جالب شما ، بنده عضویت هم گرفتم، اما این اطلاعات از اردیبهشت به روز رسانی نشده. آیا برنامه ای برای به روز رسانی دارید یا دیگر انجام نمی شود؟

مهدی وحدت 1400-06-29 14:36:28 پاسخ

با سلام وعرض ادب جناب آقای مهندس بخش تغییرات هزینه مسکن بر حسب دلار به روز رسانی نگردیده شده است،ممنون میشوم به روز رسانی فرمایید من از همکاران جناب آقای مهندس موسوی در پروژه پرند شرکت کیسون بوده ام سلام من را به آقای مهندس عزیز ارسال فرمایید در صورت امکان روش رسیدن به این اعداد را ارسال فرمایید متشکر میشوم ، چراکه میخواهم با روند محاسبات شما آشنا شوم ممنون و تشکر

کاربر38453 1400-04-15 13:34:52 پاسخ

سلام قیمت در هر تاریخ برای آخر ماه هست یا ابتدای ماه با تشکر از سایت خوبتون

امیر 1399-03-06 12:37:14 پاسخ

سلام آیا در تحلیل شما اجاره مسکن در بازدهی مسکن در نظر گرفته شده؟

مهرداد 1399-02-02 10:34:54 پاسخ

با سلام با تشکر از زحمات شما می خواستم به استحضار برسانم مطلب عنوان شده که قیمت مسکن در حدود 35 تا45 درصد رشد قیمت دلار رشد خواهد کرد در زمان کوتاه سال 96 تا 98 که هم دلار وهم مسکن حدودا 4 بربر شده اند اصلا درست نیست.لطفا در این خصوص توضیح بفرمائید. درصورت امکان سایت را بروز رسانی فرمائید با تشکر فراروان

رضا 1399-01-08 23:49:32 پاسخ

در پاسخ به امبن: سلام ، باتوجه به افزایش قیمت ارز آیا احتمال افزایش قیمت مسکن وجود داره؟ وآیا الا

سلام به نظر من با توجه به افزایش قیمت دلار ، قیمت مسکن باید بره بالا و شما برعکس برداشت کردین و باید دلار و به مسکن تبدیل کنید

امبن 1398-11-25 19:28:48 پاسخ

سلام ، باتوجه به افزایش قیمت ارز آیا احتمال افزایش قیمت مسکن وجود داره؟ وآیا الان باتوجه به بالاتر بودن قیمت دلار از قیمت دلاری مسکن در نمودار ، زمان مناسبی برای تبدیل مسکن به دلار هست؟

کاربر28364 1398-10-30 20:06:48 پاسخ

با سلام و تشکر بابت اطلاعات مفیدی که ارائه کردید. لطفا گزینه ترسیم همزمان دلار و مسکن رو در نمودار تغییر دلاری مسکن اضافه کنید. با تشکر.

جدول ضرب 1398-10-06 18:53:20 پاسخ

در پاسخ به مجید: سوال خوبی بود سوال بنده هم هست. اگر کارشناسهای سایت جواب بدن خیلی کمک میکنه.

با سلام ، از گزینه ترسیم همزمان استفاده کنید و به صورت مستقل قیمت مسکن و دلار را مشاهده کنید . تغییرات زمانی و اثر متقابل جهت پیش بینی ، قابل مشاهده است .

مجید 1398-10-06 01:41:14 پاسخ

در پاسخ به حمید: سلام وقت بخیر ، مدیر محترم اگر امکان داره بفرمایید حدود فاصله زمانی رشد و ریزش د

سوال خوبی بود سوال بنده هم هست. اگر کارشناسهای سایت جواب بدن خیلی کمک میکنه.

حمید 1398-10-04 01:48:8 پاسخ

سلام وقت بخیر ، مدیر محترم اگر امکان داره بفرمایید حدود فاصله زمانی رشد و ریزش دلار با چه مدت پیک زمانی بعدش بر قیمت مسکن تاثیر میذاره.در واقع بدنبال این هستم فاصله زمانی که بچه های بازار دلار که در سقف خارج میشن با چه فاصله زمانی شیفت میشن روی بازار مسکن. باتشکر.

علیرضا 1398-09-11 16:51:27 پاسخ

با درود برنامه بسیار جالب بود . آرزوی موفقیت بیشتر برای دوست طراحمان را دارم

جدول ضرب 1398-05-15 17:04:36 پاسخ

در پاسخ به hrg1357: با سلام,من تحلیل گر نیستم و از خیلی اصطلاحات سر در نمیارم.یه سوال داشتم: چرا وقت

در هر بازه انتخابی ، از داده های همان محدوده استفاده میشود . اعتبار بازه بلند مدت ، بیشتر است .

hrg1357 1398-05-14 11:21:26 پاسخ

با سلام,من تحلیل گر نیستم و از خیلی اصطلاحات سر در نمیارم.یه سوال داشتم: چرا وقتی بازه ترسیم رو کم میکنیم روند میانگین کلا جهتش عوض میشه و نزولی میشه ؟ بازه درست برای تصمیم گیری چه بازه ایی هست؟ ممنون از کسانی که پاسخ بدن

کاربر20479 1398-04-24 18:15:42 پاسخ

در پاسخ به علیرضا: سلام . بنظر من از نظر تحلیل تکنیکال کانال ترسیم شده درست نیست , کانال حداقل باید

درود

جدول ضرب 1398-04-22 01:36:59 پاسخ

در پاسخ به علیرضا: سلام . بنظر من از نظر تحلیل تکنیکال کانال ترسیم شده درست نیست , کانال حداقل باید

از درج نظر شما تشکر میکنیم ...

علیرضا 1398-04-20 18:18:26 پاسخ

سلام . بنظر من از نظر تحلیل تکنیکال کانال ترسیم شده درست نیست , کانال حداقل باید سه برخورد در یک ضلع و دو برخورد در ضلع مقابل داشته باشد که اینطور نیست . بنابراین نتیجه گیری که انجام شده نیز اشتباه است . تحلیل من این است که بدلیل تغییر در متغیرهای بنیادی از سال 1387 که قیمت مسکن به دلار در سقف قرار داشته در یک مسیر نزولی است , اگر قله های ایجاد شده را به هم وصل کنیم میبینیم در برخورد به قله ها دچار ریزش شده است , این روند نزولی ادامه دار بوده و تا وقتی خط روند نزولی شکسته نشود مسکن همچنان در مقابل دلار ریزشی خواهد بود . در حال حاضر هم تقریبا در سقف روند نزولی است و انتظار ریزش بسیار محتمل تر از افزایش است .

ارش 1398-02-17 19:06:20 پاسخ

سلام ممنون ازتحلیل عالیتون باشکست مقاومت 800 دلاری احتمال کاهش تا 400 دلار نیز میباشد

جدول ضرب 1398-02-15 19:49:44 پاسخ

در پاسخ به امین: به نام خدا ممنون از تحلیل نسبتا حرفه ای فاندامنتال شما. لطفا مولفه های دیگر موثر

با سلام ، پیشنهاد شما بررسی خواهد شد . با تشکر از درج نظر

امین 1398-02-15 19:42:27 پاسخ

به نام خدا ممنون از تحلیل نسبتا حرفه ای فاندامنتال شما. لطفا مولفه های دیگر موثر بر ارزش دلاری مسکن را هم لحاظ کنید. ضمن اینکه فکری کنم روش " ارزش ذاتی" در اینجا خوب جواب بده.

مجتبی 1398-01-31 00:54:35 پاسخ

سایت بسیار خوبیه.مطالب عالی.

 پیشنهادهای جدول ضرب
راههای خانه دار شدن

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

برآورد هزینه ساخت مجتمع مسکونی بر حسب مساحت واحدهای در حال احداث ، تعداد طبقات ، کیفیت ساخت و بافت محل وقوع ملک به تفکیک شهر

محاسبه مبلغ بلاعوض و نسبتهای مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین بر اساس ارزش زمین ، هزینه ساخت و آپارتمانهای انتخاب شده طرفین

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن؟ تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی در دوره های قبل چگونه است ؟ متوسط طول هر دوره چقدر است ؟

تفاوت سود اسمی و واقعی وام بانک مسکن چقدر است ؟ هزینه خرید اوراق مسکن ، چقدر سود آن را افزایش می دهد ؟

مساحت معادل آپارتمان شما در شهرهای دیگر چند متر مربع است ؟ در گرانترین نقطه شهرهای دیگر چند متر مربع است ؟