ورودی ها
 مساحت زمین:  متر مربع
ردیف
مساحت آپارتمان
تعداد مالکینمساحت انباری و پارکینگ در سهم زمین لحاظ

مساحت آپارتمان در سند شامل ،مساحت بالکن

 قیمت یک م م زمین :  میلیون تومان
 قیمت یک م م آپارتمان نوساز :  م ت
 قیمت یک م م آپارتمان کهنه ساز :  م ت
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

 

 

ورود اطلاعات زمین و مالکین :

 میتوانید مساحت زمین ، تعداد مالکین و مساحت آپارتمان کلنگی هر مالک را وارد کنید . اگر مساحت آپارتمانها مشابه است از ستون تعداد استفاده کرده  ، در وقت صرفه جویی کنید .

مشخصات انباری ، پارکینگ و بالکن مالکین :

در صورتی که مایل هستید اثر پارکینگ ، انباری و بالکن بر قدرالسهم هر مالک محاسبه شود ، مقادیر آن را در این بخش وارد کنید .

ورود اطلاعات پایه جهت برآورد قیمت :

جهت مقایسه قیمتی و بدست آوردن انتخابهای مختلف ، قیمت زمین ، قیمت آپارتمان نوساز و قیمت آپارتمان کهنه ساز یا کلنگی را در منطقه وقوع ملک خود وارد کنید .

 

گزارشات به شرح زیر است :

A-سهم زمین هر یک از مالکین بدون لحاظ نمودن سهم پارکینگ ، انباری و بالکن  :

در این بخش می توانید سهم زمین هر یک از مالکین را به تفکیک مساحت ، درصد ، دانگ و سهم از مبلغ فروش زمین مشاهده کنید .

قدرالسهم زمین

 

B-سهم زمین هر یک از مالکین با لحاظ نمودن سهم پارکینگ ، انباری و بالکن  :

در این بخش می توانید سهم زمین هر یک از مالکین را به تفکیک مساحت ، درصد ، دانگ و سهم از مبلغ فروش زمین مشاهده کنید . در این حالت اثر مساحت اختصاصی پارکینگ ، انباری و بالکن هر واحد مجزا محاسبه می گردد و  در سهم زمین نمایش داده می شود .

سهم زمین با احتساب پارکینگ ، انباری و بالکن

 

C-محاسبه اختلاف سهم زمین با و بدون در نظر گرفتن پارکینگ ، انباری و بالکن

این جدول اثر تفاوت محاسبه سهم زمین حالتهای A و B است . 

سهم زمین عرضه

 

D-تامین هزینه ساخت بوسیله فروش بخشی از سهم زمین  و سود حاصل از آن جهت مالکین

در این حالت برنامه محاسبه می کند ، جهت تامین هزینه ساخت چه مساحتی از زمین باید فروخته شود طوری که مالکین قبلی و مالک جدید ، هر یک به نسبت سهم زمین خود ، هزینه ساخت را متقبل شوند . سود حاصل از ساخت و ساز در این حالت نیز محاسبه شده و نمایش داده می شود . 

سود ساخت و ساز ناشی از فروش سهم زمین

 

E-تامین هزینه ساخت از طریق مشارکت با سازنده ( مشارکت در ساخت )  و سود حاصل از آن جهت مالکین

در این حالت برنامه محاسبه می کند ، در صورتی که قرارداد مشارکت در ساخت منعقد گردد ، اثر سود آن جهت مالکین چگونه است . محاسبات بر اساس عرف نسبتهای مشارکت در ساخت و مبلغ بلاعوض  وارد شده توسط کاربرانجام می شود .

سود مشارکت در ساخت بین مالکین و سازنده

 

F-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) متر مربع 

اثر هر یک از مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین به تفکیک سهم آپارتمان ، سهم انباری ، سهم پارکینگ و سهم بالکن بر حسب متر مربع نمایش داده می شود .

اثر پارکینگ ، انباری ، بالکن در محاسبه سهم زمین

 

G-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) دانگ

جدول بالا بر حسب دانگ نمایش داده می شود .

 

H-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) میلیون تومان

جدول فوق ،  اثر مولفه های سهم زمین بر حسب میلیون تومان نمایش داده می شود .

 

I-تفاوت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین :

برای هر مالک میتوانید مقایسه قیمت فروش آپارتمان کلنگی و سهم زمین آن را مشاهده کنید . مقدار تفاوت بر حسب درصد ، مبلغ و به صورت سود وزیان انتخاب هر حالت  ، نمایش داده میشود .

تفاوت قیمت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین

 

J-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین :

اگر مالکین سهم زمین خود را بفروشند می توانند مجددا آپارتمان نوساز یا کهنه ساز خرید کنند .مقدار مساحت هر یک از موارد فوق و مقایسه ، در این پنل درج شده است .

تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین

 

K-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان نوساز  با فروش آپارتمان کلنگی :

اگر مالک نتواند سهم زمین خود را به تنهایی بفروشد و پول لازم باشد ، لاجرم باید تن به فروش آپارتمان کهنه ساز بدهد . در این پنل فرض شده است که مالک ، ملک خود را به دلیل پول لازم بودن به قیمت آپارتمان کلنگی بفروشد و بر مبنای آن مقایسه قیمتی با خرید نوساز ، محاسبه شده است .

محاسبه قدرالسهم زمین

 

L-ارزش گذاری آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین :

ارزش گذاری هر متر مربع آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین در این پنل آورده شده است . اگر مایل هستید به بنگاه املاک ، قیمت آپارتمان کلنگی را بر مبنای سهم زمین اعلام  کنید ، از این گزینه استفاده کنید . بدیهی است فروش آپارتمان کلنگی با قیمت درج شده در این پنل ، معادل فروش سهم زمین به قیمت روز است .

 

M-بازدهی خرید آپارتمان کلنگی و فروش زمین در این مجتمع :

اگر مایل هستید سرمایه گذاری انجام دهید ، می توانید تفاوت قیمت خرید آپارتمان کلنگی و فروش سهم زمین آن را در این بخش ببینید. سود وزیان مشخص است .

 

 

آیا مساحت پارکینگ ، انباری و بالکن در قدرالسهم اثر دارد ؟
 
پاسخ سوال به صورت زیر است :
 
1- اگر در سند ملک مساحتهای پارکینگ ، انباری یا  بالکن به صورت مجزا با ذکر مقدار بر حسب متر مربع لحاظ شده باشد ، محاسبه اثر آن در سهم زمین قطعی است . 
 
2- بدیهی است در صورتی که  2 مالک با مساحت آپارتمان یکسان باشند ولی فقط یکی از آنها پارکینگ سندی داشته باشد ، نمی توان حکم به یکسان بودن سهم زمین هر دو داد و لازم است راهکاری جهت درج اثر مساحت پارکینگ در سهم زمین لحاظ شود .
 
3- به هنگام پرداخت مالیات خرید و فروش ملک ، سازمان امور مالیاتی بر مبنای ارزش بنای ساختمان ( اعیان ) و زمین محل وقوع ملک ( عرصه ) اقدام به اخذ مالیات با استفاده از ضرایب ارزش منطقه ای می کند . طبق دستور العمل این سازمان که تصویر آن در زیر آمده است ، از نظر سازمان امور مالیاتی ، ارزش هر متر مربع  پارکینگ و انباری برابر 50% ارزش هر متر مربع بنای آپارتمانی آن است . با این نسبت ،  ارزش بنای ساختمان برآورد شده و مالیات بخش اعیان ملک ، با لحاظ نمودن ارزش معاملاتی منطقه ای املاک دریافت می شود . 
 
سهم پارکینگ ، انباری و بالکن در قدرالسهم زمین
 
 
سوالی که مطرح می شود این است که چگونه باید اثر پارکینگ ؛ انباری و بالکن را در سهم زمین مشخص کنیم :
 
نحوه برآورد سهم زمین پارکینگ هر یک از مالکین :
 
مساحت یک فضای پارک ماشین یا یک پارکینگ ، همواره محدود به اعداد 11 تا 12.5 متر مربع است و به عنوان مثال پارکینگ 3 متر مربعی نداریم . زیرا تعریف فضای پارکینگ استاندارد طبق ضوابط معماری و احداث بنا ، محدودیتهای فوق را اعمال میکند . در عرف قیمت گذاری پارکینگ به یکی از دو روش زیر عمل می شود .
 
الف ) قیمت پارکینگ در منطقه ثابت و بر حسب مبلغ عنوان می شود . به عنوان مثال قیمت پارکینگ در منطقه مرزداران شهر تهران در پایان سال 1397 ، برابر 250 میلیون تومان است .
 
ب ) قیمت پارکینگ به صورت درصدی از قیمت آپارتمان لحاظ می گردد . به عنوان مثال در شمال کشور و در شهر نوشهر ، ارزش هر متر مربع پارکینگ برابر 33% یا یک سوم ارزش هر متر مربع آپارتمان است و به هنگام خرید آپارتمان در صورت داشتن پارکینگ ، باید مبلغ آن را به صورت مجزا با لحاظ ضریب اعلام شده ، بپردازید . 
 
حالت الف نیز می تواند به حالت ب تبدیل شود و با توجه به قیمت هر متر مربع آپارتمان و داشتن مساحت پارکینگ ، می توان قیمت پارکینگ را به صورت درصدی از قیمت پارکینگ محاسبه نمود .
 
 
نحوه برآورد سهم زمین انباری هر یک از مالکین :
 
قیمت انباری به صورت درصدی از قیمت آپارتمان لحاظ می شود . برآورد قیمت هر متر مربع انباری معمولا بین 50% تا 100% قیمت زمین لحاظ می گردد .
 
نحوه برآورد سهم بالکن در سهم زمین هر یک از مالکین :
 
در اسناد جدید ، مساحت بالکن به مساحت آپارتمان با ضریب مشخص  اضافه می شود . در این حالت نباید برای مساحت بالکن ، سهم زمین در نظر گرفت زیرا اثر آن ، در مساحت آپارتمان دیده شده است . در اسناد قدیمی ، عمدتا مساحت بالکن و آپارتمان به صورت مجزا نوشته شده است و مساحی نیز آن را تایید می کند . در این حالت می توان ازضرایبی که در عمده موارد توسط سازمان ثبت جهت بالکن استفاده می شود ، جهت تعیین سهم زمین آن استفاده نمود .برنامه از ضرایب پیش فرض استفاده می کند ، هر چند می توان آن را در پنلهای مربوطه خروجی تغییر داد .
 
 
 
 
 
 
 

نسبت قیمت زمین به آپارتمان , قدرالسهم تجاری , قدرالسهم مشاعات , تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک , فرمول محاسبه سهم العرصه , فرمول محاسبه قدر السهم , حق السهم زمین , قدر سهم زمينه , سهم زمین , فرمول قدر السهم , محاسبه قدرالسهم آپارتمان , قدرالسهم آپارتمان از زمین , روش محاسبه قدرالسهم زمین , قدر سهم زمین , سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن , سهم زمین در قیمت مسکن , سهم زمین آپارتمان , نحوه قيمت گذاري سهم زمين فروشي , نحوه قيمت گذاري سهم زمين كشاورزي , قدرالسهم زمین , قدرالسهم زمین آپارتمان , قدرالسهم زمین عرصه , محاسبه قدرالسهم زمین , فرمول محاسبه قدرالسهم زمین , قدرالسهم زیرزمین , عرصه و اعیان , عرصه و اعیان چیست , عرصه و اعیان آپارتمان , عرصه و اعیان در ساختمان , عرصه و اعیان ملک چیست , عرصه و اعیان زمین چیست , عرصه و اعیان ملک یعنی چه , عرصه و اعیان به انگلیسی , عرصه و اعیان ملک , عرصه و اعیان در آپارتمان , عرصه و اعیان در ملک , عرصه و اعیان زمین , عرصه و اعيان چيست , ملکی عرصه و اعیان یعنی چه , مفهوم عرصه و اعیان , معنای عرصه و اعیان , تفکیک عرصه و اعیان , تفاوت عرصه و اعیان چیست , قیمت گذاری آپارتمان , نحوه قیمت گذاری آپارتمان , نحوه قیمت گذاری طبقات آپارتمان , فرمول قیمت گذاری آپارتمان , روش قیمت گذاری آپارتمان , قیمت گذاری آپارتمان در تهران , قیمت گذاری زمین , قیمت گذاری زمین شهری , قیمت گذاری زمین مسکونی , نحوه قیمت گذاری زمین , روش قیمت گذاری زمین , سهم اپارتمان از زمین

نظر خود را درج کنید.جلال 1398-11-19 14:06:37 پاسخ

سلام لطفا همانطور که تاثیر انباری و پارکینگ را در سهم مالکین مشخص کردید تاثیر طبقات در ساختمان های بدون اسانسور و شرقی یا غربی بودن را هم ارایه فرمایید با تشکر

علي كهين خيل 1398-11-14 12:41:48 پاسخ

سلام روز خوش جالب و خوب بود لاكن جدول محاسبات شما بدون انباري و پاركينگ رو محاسبه ميكنه اما با پاركينگ و انباري رو اجازه محاسبه نميده يا من نحوه كار رو بلد نيستم يا نقص جدول محاسبه است. متشكرم

کاربر29431 1398-11-14 07:33:53 پاسخ

سهم ساخت ۶ واحد در زمین ۳۰۰متر هرواحد چقدر استواحد ۹۰متر است.سازنده ده واحد میخواهد بسازد

کاربر25183 1398-09-23 17:08:9 پاسخ

اگر بخواهیم وارد دادن ضریب به انبار و یا پارکینگ و یا هر فضای اختصاصی دیگر شد عملا امکان محاسبه دقیق مقدور نخواهد بود. زیرا آن موقع ارزش افزوده مربوط به طبقات مثلا در برجها و یا ساختمان های چند طبقه با آسانسور و یا حتی در ساختمانهای بدون آسانسور بایدوارد شد. در صورتی که اگر کل فصاهای اختصاصی با هم جمع و در مساحت کل مفید لحاظ شود دیگر بحثی وجود نخواهد داشت. زیرا که هر مالک در زمان خرید میتواند بسته به شرایط خود تصمیم به خرید انبار و یا پارکینگ و غیره نماید . با تشکر

کاربر25182 1398-09-23 17:02:29 پاسخ

در پاسخ به امیر: باسلام خوب بودزمینی به مساحت 217متر می باشد و2 واحد آپارتمان به مساحت 136متر واق

میتوان انبار را نیز مشابه مساحت طبقه گرفته و کل را بدست بیاوریم و برای سهم طبقه اول مساحت واحد بعلاوه مساحت انبار تقسیم بر مساحت کل (واحدها و انباری ) حاصل صربدر مساحت عرصه که سهم واحد بدست خواهد آمد

حسین 1398-08-18 10:09:51 پاسخ

باسلام.در سند کشاورزی اصلاحات ارضی در خوزستان که بصورت نسق وفک رهن شده میباشد در سند مقدار سهم ،11سهم از 2000سهم نوشته. منظور از 11سهم چیست؟هر سهم را بر چه اساسی اعمال میکنن؟منظور هکتار است یا متراژیا موارد دیگری.... لطفا راهنمایی بفرمایید

امیر 1398-07-30 14:45:44 پاسخ

باسلام خوب بودزمینی به مساحت 217متر می باشد و2 واحد آپارتمان به مساحت 136متر واقع درطبقه دوم بدون انباری و134 متری واقع طبقه اول با انباری به مساحت 60مترکه درسندطبقه اول ثبت گردیده ودر دوطبقه که هرواحد سندشش دانگی دارد ساخته شده است لذا خواهشمند است بفرمائید قدرالسهم طبقه اول که انباری متعلق به آن است چقدر می شود باتشکر

رشیدی 1398-07-17 22:31:22 پاسخ

با سلام: زمینی با سند مشاع و مشخصات زیر هست،خواستم بدونم چند متر هست: هزار سهم مشاع از دوهزار و هشتصدو سی و چهار سهم مشاع از ده هزارو ششصد و ده سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین 🤔 لطفا راهنمایی و کمکم کنید میخوام بخرم اما میترسم سرم کلاه بره

امیر 1398-07-17 18:59:26 پاسخ

سلام ببخشید سوال داشتم خواستم بدونم که یک سندی دارم که در آن نوشته شده من ۳/۴دانک از شش دانک دارم پلاک یک به متراژ

امیر 1398-07-17 17:58:59 پاسخ

سلام ببخشید سوال داشتم خواستم بدونم که یک سندی دارم که در آن نوشته شده من ۳/۴دانک از شش دانک دارم پلاک یک به متراژ۱۱۶۳۷/۶۷وپلاک دو به متراژ۱۷۱۸۷/۵۶ سهم من چقدر میشه ممنون اکر جواب بدهید

کاربر23854 1398-07-10 13:30:18 پاسخ

عالیه، با تشکر فراوان

raha 1398-07-08 15:29:18 پاسخ

سلام.ببخشیدسوالی داشتم.16سهم از56سهم اعیانی یک ساختمان چند مترمیباشد.متراژ100متراست وملک دوطبقه میباشد.ممنون

کاربر22787 1398-06-25 11:25:46 پاسخ

سلام دودونگ یک ربع زمین مساحت چقدراست

براتی 1398-06-18 16:00:3 پاسخ

با سلام دو منزل کلنگی کنار هم هستند که یکی ۱۳۴ متر و دیگری در پشت ان قرار دارد با متراز۱۶۴ متر ازرزش منزل اول متری ۸ میلیون و منزل دوم بدلیل بد راه بودن متری ۴ میلیون است صاحبخانه منزل اولی سه دانگ از منزل دوم را نیز داراست اگر مالک ۸۲ سه دانگ باقی مانده از خانه ۱۶۴ متری بخواهد با منزل اولی شریک شود و ساخت و ساز انجام دهند برای شراکت اولیه چه مبلعی باید بپردازد

parsi 1398-06-15 18:36:50 پاسخ

سلام ٫ قدرالسهم هر واحد بادرنظر گرفتن مختصات هر یک از واحدها ( با متراژ مسکونی مساوی )به لحاظ اختلاف متراژ در انبارها ااز عرصه چه متراژیست

سمیعی 1398-06-12 12:00:51 پاسخ

سلام دوملک بمتراژ 150 و125 راکه همسایه میباشیم تجمیع کرده ایم ودر5طبقه دوواحدی ساخته ایم لطفا باتوجه تفاوت زمین قدرالسهم هرنفرراادرطبقات علام فرمایید باتشکرفراوان

کاربر22694 1398-06-07 21:29:57 پاسخ

سایت عالی است.

مهدی 1398-04-12 11:13:14 پاسخ

چرا برآورد قیمت برای شهرهای دیگر قسمت استان وجود ندارد؟ مثلا مازندران شهر آمل

کاوه سرحدی0912032701884 1398-04-06 21:10:5 پاسخ

شش واحد دپارتمان (3*98/15)(3*106/33)در 384متر زمین،اکنون قراراست تجدید ساخت در 10واحد5طبقه اجرا شود .متراژ تقریبی هر طبقه(2واحد)حدود232متر خواهد شد،نحوه محاسبه متراژ اپارتمان های جدید چگونه است؟متشکرم

Hamid 1398-04-01 13:32:18 پاسخ

باسلام اپارتمان ما در ملکی واقع شده که ۸ واحد دارد . ولی فقط دو واحد دارای پارکینگ و بالکن میباشند . نحوه قدرالسهم پارکینگ و بالکن که در سند قید شده به چه میزان میباشد

پژمان 1398-03-26 12:28:58 پاسخ

سلام وقت شما به خیر ما در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحدی حدود 27 سال ساخت زندگی می کنیم. اخیراً تصمیم گرفته ایم با یک سازنده وارد مشارکت در ساخت بشویم. 3 طبقه از واحد ها روی زمین و یک نیم طبقه هم زیر زمین وجود دارد. ساختمان آسانسور و پارکینگ ندارد. واحد 4 هم انباری ندارد. سازنده اعلام کرده است 3 واحد بالا نیم طبقه زیر زمین را بصورت مساوی از مالک آن خریداری کنند تا سهم هر واحد در زمین بصورت مساوی باشد تا در زمین آن یک ساختمان 5 طبقه بسازد. الان بین مالک طبقه زیر زمین و سایر طبقات سر مسئله قدرالسهم و قیمت واحد بوجود آمده است. لطفاً راهنمایی بفرمایید با تشکر

کاربر18173 1398-03-07 02:41:28 پاسخ

سلام

جدول ضرب 1398-02-21 19:06:10 پاسخ

در پاسخ به ZOLFAGHAR SHIRVANI: با سلام و سپاس فراوان با سلام ما در یک آپارتمان که حدود 20سال قبل ساخته

اگر قصد فروش آپارتمان به صورت تکی باشد ، واحدهای واقع در طبقات بالاتر در ساختمان بدون آسانسور قیمت کمتری دارد و اگر آسانسور داشته باشد ، به سمت بالا ارزشمندتر است . لیکن در زمان فروش زمین و تعیین قدرالسهم اثر نداشته و زمین به نسبت مساحت اعیان واحدها و فضاهای اختصاصی دیگر تقسیم میشود . بدین صورت که اگر دو واحد با مساحت مساوی یکی در زیر زمین و دیگری در طبقه چهارم باشد ، قدرالسهم هر دو مساوی است . ( به شرط مساوی بودن دیگر فضاهای اختصاصی در سند مثل پارکینگ و انباری ) از طرفی در سند قید شده است آپارتمان شامل عرصه( قدرالسهم زمین ) و اعیان ( بنای ساخته شده ) است و برای اثر طبقه ضریب یا مبلغی لحاظ نمی گردد . پیروز باشید .

ZOLFAGHAR SHIRVANI 1398-02-21 16:29:50 پاسخ

با سلام و سپاس فراوان با سلام ما در یک آپارتمان که حدود 20سال قبل ساخته شده زندگی می کنیم . بنابه مشکلات آپارتمان ، تصمیم گرفته شد که به صورت یک جا فروخته شود . اپارتمان دارای 4طبقه 2 واحدی بدون آسانسور می باشد . از طرف برخی ازصاحبان واحدها اعلام شده که ارزش طبقات سوم و چهارم در زمان فروش و محاسبه قیمت زمین درحال حاضر ، حدود 2میلیون تومان نسبت به طبقات اول و دوم کمتر می باشد . آیا چنین چیزی صحت دارد ؟ چون براساس اطلاعات ما ، در زمان فروش یکجا فقط قیمت زمین مطرح می باشد و طبقات در ارزش گذاری دخیل نمی باشد . ؟ باتشکر

کاربر17903 1398-02-07 17:25:12 پاسخ

بی نظیر واقعا عالی سپاسگزارم

 پیشنهادهای جدول ضرب
روشهای خانه دار شدن
مشارکت در ساخت ، پیمانکار ساخت و ساز ، مدیریت پیمان

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

برآورد هزینه ساخت مجتمع مسکونی بر حسب مساحت واحدهای در حال احداث و تعداد طبقات به تفکیک شهر ، با لحاظ نمودن کیفیت ساخت ، هزینه های جواز و جانبی

محاسبه مبلغ بلاعوض و نسبتهای مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین بر اساس ارزش زمین ،هزینه ساخت و آپارتمانهای انتخاب شده طرفین

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن ؟ تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی در دوره های قبل چقدر است ؟ متوسط طول هر دوره چند سال است ؟

پیش بینی روند مسکن بر اساس رابطه قیمت دلار و مسکن ؟ تاثیر افزایش قیمت دلار بر گرانی مسکن چگونه است ؟ رشد یا کاهش کدام در آینده بیشتر یا کمتر است ؟

مساحت معادل ارزش آپارتمان شما در شهرهای دیگر کشور چند متر مربع است ؟

محاسبه قیمت سر به سر فروش آپارتمان در ساخت و ساز بر مبنای عوامل ارزش زمین ، هزینه ساخت ، سود بانکی و مدت زمان ساخت پروژه

نمودار قیمت ساخت هر متر مربع زیر بنا بر حسب شهر و تعداد طبقات ، به تفکیک درصد هزینه های سفت کاری ، نازک کاری ، تاسیسات و جانبی

قیمت ایزوگام بام