مساحت برابر هزینه اجاره شما ، در شهرهای دیگر؟
 مبلغ رهن سالانه:    میلیون تومان
 مبلغ اجاره ماهانه:  میلیون تومان
  انتخاب شهر:

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
  مرتب سازی نمودار برحسب:

اگر مایل به مهاجرت هستید و قصد دارید از وضعیت رهن و اجاره در شهرهای دیگر مطلع شوید این ابزار به کمک شما خواهد آمد . دو روش برای مقایسه قیمتها در نظر گرفته شده است :

 

1- مساحت قابل اجاره بر اساس متوسط قیمت به تفکیک شهر 

پس از وارد نمودن مبلغ رهن و اجاره در فرم ورودی ، این بخش مساحت قابل اجاره در هر شهر را بر حسب مترمربع به شما نشان می دهد . می توانید شهرها را بر حسب حروف الفبا یا مقدار مساحت مرتب کنید . گرانترین و ارزانترین شهرها جهت اجاره نیز قابل مشاهده است . ناگفته پیداست هر چه هزینه اجاره در شهر بیشتر باشد ، مساحت قابل اجاره کمتر خواهد شد .

 

2-مساحت قابل اجاره در گرانترین نقطه شهرهای ایران

همان حالت قبل است با این تفاوت که مقدار مساحت قابل اجاره را در گرانترین نقطه شهر نشان می دهد . در اینجا نیز امکان مرتب نمودن بر اساس مساحت و حروف الفبا وجود دارد .

مقایسه قیمت مسکن و اجاره در شهرهای مختلف ایران و کشور

اطلاعات فوق به صورت ماهانه به روز می شود . منبع اطلاعات دو بخش مرکز آمار و داده های بانک مرکزی است . اطلاعات تهران به صورت ماهانه منتشر می شود ولی اطلاعات مراکر استان دارای تاخیر سه تا شش ماهه است . همسان نمودن اطلاعات بر مبنای رشد تهران نسبت به بقیه شهر ها صورت گرفته است .

قیمت مسکن و اجاره در شهرهای ایران ، مقایسه قیمت اجاره در کشور ، قیمت اجاره در کشور ، مقایسه قیمت مسکن در شهرهای کشور

نظر خود را درج کنید.